Bij Joel Sunglasses VOF ("Joel Sunglasses", "Wij", "Ons", "Onze"), bereikbaar via www.joelsunglasses.com, is één van onze belangrijkste prioriteiten de privacy van onze online klanten en bezoekers (ook aangeduid als "U", "Uw"). Dit Privacybeleid bevat soorten informatie en gegevens die worden verzameld en geregistreerd door Joel Zonnebrillen en hoe wij het gebruiken. De term "persoonlijke gegevens" verwijst naar informatie van individuen, zoals naam, postadres, e-mailadres, contact telefoonnummer, enz., die uw identiteit identificeren of kunnen identificeren, hierna genoemd "Persoonlijke Gegevens of Gegevens". Door onze Website te bezoeken of ons uw persoonsgegevens te verstrekken, aanvaardt u en stemt u in met de bepalingen van dit Privacybeleid. Alle persoonsgegevens die door ons worden verwerkt, worden behandeld in strikte overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679) ("GDPR").

Als u aanvullende vragen heeft of meer informatie wenst over ons Privacybeleid, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via [email protected]

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR)

 1. Controle en Collectie van Persoonlijke gegevens

Joel Sunglasses VOF, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Nederland met het nummer 78094933, is de Gegevensbeheerder van uw informatie. Dus wettelijk gerechtigd om de persoonlijke informatie te verzamelen en te gebruiken zoals beschreven in dit Privacybeleid.

De verwerking van persoonsgegevens is elke handeling of reeks van handelingen uitgevoerd met of zonder gebruik van geautomatiseerde middelen, in persoonsgegevens of in verzamelingen van persoonsgegevens, zoals verzameling, registratie, organisatie, structuur, opslag, aanpassing, het zoeken naar informatie, gebruik, kennisgeving door enige vorm van verwijdering, correlatie of combinatie, beperking, verwijdering etc.

Het verzamelen van persoonsgegevens kan noodzakelijk zijn om de in dit Privacybeleid uiteengezette doelstellingen te verwezenlijken of facultatief zijn.

Wij verwerken informatie van bezoekers van onze Website, ook wanneer u een account registreert om producten te kopen of informatie van ons te ontvangen. Wij verwerken persoonsgegevens op basis van: toestemming volgens art. 6(1)(a) GDPR, contract volgens art. 6(1)(b) GDPR, naleving van een wettelijke verplichting volgens art. 6(1)(c) GDPR en gerechtvaardigde belangen overeenkomstig art. 6(1)(f) GDPR.

Bij het aanmaken van uw account, of het voltooien van een bestelling kan u gevraagd worden om persoonlijke informatie te verstrekken zoals voor- en achternaam, geboortedatum, e-mail en woonadres, telefoonnummer en wachtwoord, evenals financiële informatie zoals bankrekening of debit/credit card gegevens.

Joel Sunglasses zal uw persoonlijke informatie slechts zo lang bewaren als nodig is voor de doeleinden die in dit Privacybeleid worden uiteengezet. Wij zullen uw informatie bewaren en gebruiken voor zover dit nodig is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, geschillen op te lossen, en ons beleid af te dwingen.

Als u ons persoonlijke gegevens over een andere persoon verstrekt, verklaart u hierbij dat u hiertoe gemachtigd bent en dat u ons toestaat deze informatie te gebruiken in overeenstemming met dit Privacybeleid.

Log Files

Joel Sunglasses volgt een standaard procedure voor het gebruik van logbestanden. Deze bestanden loggen bezoekers wanneer zij websites bezoeken. Alle hostingbedrijven doen dit en een deel van de analytics van hostingdiensten. De informatie die door logbestanden wordt verzameld omvat: internet protocol (IP) adressen, browsertype, Internet Service Provider (ISP), datum en tijdstempel, verwijzende/uitgaande pagina's, en eventueel het aantal kliks. Deze zijn niet gekoppeld aan informatie die persoonlijk identificeerbaar is. Wij kunnen informatie over uw gebruik van onze Website delen met onze vertrouwde dochterondernemingen, filialen en partners. Het doel van deze informatie is het analyseren van trends, het beheren van de site, het bijhouden van de bewegingen van gebruikers op de website, en het verzamelen van demografische informatie.

Cookies en Web Beacons

Daarnaast gebruiken wij cookies en andere trackingtechnologieën om ons te helpen begrijpen welke webpagina's worden bezocht, in welke frequentie, evenals de voorkeuren van de bezoekers. Voor meer informatie over ons gebruik van cookies, kunt u ons Cookiebeleid raadplegen.

Privacybeleid en Third-Parties

Third-party ad servers of ad-netwerken maken gebruik van technologieën zoals cookies, JavaScript, of Web Beacons die worden gebruikt in hun respectieve advertenties en links die worden weergegeven op www.joelsunglasses.com, die rechtstreeks worden verzonden naar de browser van gebruikers. Zij ontvangen automatisch uw IP-adres wanneer dit gebeurt. Deze technologieën worden gebruikt om de doeltreffendheid van hun reclamecampagnes te meten en/of om de reclame-inhoud die u ziet op websites die u bezoekt te personaliseren. Merk op dat joelsunglasses.com geen toegang heeft tot of controle heeft over deze cookies die worden gebruikt door derde partij adverteerders.

Ons Privacybeleid is niet van toepassing op andere adverteerders of websites. Wij raden u dan ook aan het respectievelijke Privacybeleid van deze derden ad-servers te raadplegen voor meer gedetailleerde informatie. Het kan hun praktijken en instructies over hoe de opt-out van bepaalde opties omvatten. U kunt ervoor kiezen om cookies uit te schakelen via uw individuele browser opties. Voor meer gedetailleerde informatie over het beheer van cookies met specifieke webbrowsers, kunt u terecht op de respectieve websites van de browsers.

 1. Verwerking van Persoonlijke Gegevens

Uw persoonsgegevens worden rechtmatig verwerkt en op een wijze die de passende beveiliging en bescherming tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking waarborgt.

Wij verzamelen uw gegevens ten behoeve van de door ons bedrijf geleverde producten en/of diensten en in het bijzonder:

 1. Voor het nakomen van onze wettelijke verplichtingen als verantwoordelijke voor de verwerking.

 2. Voor de uitvoering van onze hoofdactiviteit, om u te voorzien van onze producten, zoals verzending en facturatie (volgens art. 6(1)(b) GDPR);

 3. Voor de uitvoering van onze diensten, zoals contact met u opnemen om verzoeken te beantwoorden of gevraagde informatie te verstrekken (op basis van toestemming volgens art. 6(1)(a) GDPR);

 4. Voor de beveiliging van uw bestelinformatie en account (op basis van overeenkomst volgens art. 6(1)(b) GDPR);

 5. Voor de bescherming en instandhouding van onze zakelijke belangen (op basis van legitiem belang volgens art. 6(1)(f) GDPR). Om dit te doen, kunnen wij uw gegevens gebruiken voor:

 1. gegevensanalyse om onze Website en producten te ontwikkelen en te verbeteren en de efficiëntie van onze diensten en onze promotiecampagnes te bepalen,

 2. audits om de beoogde functionaliteit van onze processen en de naleving van wettelijke vereisten te bepalen

 3. veiligheidscontroles (bijv. opsporing en preventie van identiteitsdiefstal, fraude, cyberaanvallen).

 1. Voor de analyse van uw persoonlijke gegevens, zoals uw aankoopgeschiedenis, land van verzending, taal. Op deze manier kunnen we uw voorkeuren en interesses beter begrijpen om u gepersonaliseerde dienstenaanbiedingen te doen of om u te herinneren aan onvoltooide acties of wijzigingen in uw account (bijv. hangende aankopen) (op basis van toestemming en legitiem belang volgens art. 6(1)(a) en (f) GDPR).

 2. Om u af en toe onze nieuwsbrief te sturen waarin we u informeren over onze nieuwste aanbiedingen en producten. Deze dienst wordt alleen verleend als u ervoor kiest om u te abonneren op onze nieuwsbrief. U kunt zich altijd uitschrijven via de link in onze e-mailnieuwsbrieven of op uw accountpagina zodra u inlogt (op basis van toestemming volgens art. 6(1)(a) GDPR).

 3. Voor het nakomen van diverse wettelijke verplichtingen, waaronder fiscale verplichtingen (op basis van het nakomen van een wettelijke verplichting volgens art. 6(1)(c) GDPR.

Wij delen uw persoonsgegevens met derde partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van uw bestelling. Ook deze derden volgen bindende overeenkomsten en handelen volgens ons privébeleid en de GDPR.

Wij stellen uw persoonlijke gegevens of informatie niet ter beschikking aan andere derden, tenzij wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

Informatie voor kinderen

Een ander deel van onze prioriteit is het toevoegen van bescherming voor kinderen tijdens het gebruik van het internet. Wij moedigen ouders en voogden aan om hun online activiteiten te observeren, eraan deel te nemen, en/of te controleren en te begeleiden.

Joel Sunglasses verzamelt niet bewust enige Persoonlijke Identificeerbare Informatie van kinderen onder de leeftijd van 16 jaar. Als u denkt dat uw kind dit soort informatie op onze website heeft verstrekt, moedigen wij u sterk aan om onmiddellijk contact met ons op te nemen en wij zullen ons best doen om dergelijke informatie onmiddellijk uit onze gegevens te verwijderen.

 1. Gegevens Bewaren

Joel Sunglasses zal uw persoonlijke gegevens bewaren en verwerken gedurende een periode die wettelijk vereist en toegestaan is voor de doeleinden waarvoor ze werden verkregen. De duur van deze periode zal worden bepaald door de volgende criteria:

 1. De duur van de diensten die wij u aanbieden

 2. Eventuele wettelijke verplichtingen waaraan wij onderworpen kunnen zijn

 3. Andere wettelijke vereisten (bv. lopende onderzoeken of op bevel van de bevoegde toezichthoudende autoriteit)

 4. Om te voldoen aan wettelijke bewaartermijnen (vereist door de belastingwetgeving), of om de naleving van wettelijke bewaarplichten aan te tonen (GDPR, wetgeving inzake e-mailmarketing).

Uw rechten

Als u ingezetene bent van de Europese Economische Ruimte (EER), hebt u bepaalde rechten op het gebied van gegevensbescherming. Indien u geïnformeerd wenst te worden over welke Persoonsgegevens wij over u bewaren en indien u wenst dat deze uit onze systemen worden verwijderd, kunt u contact met ons opnemen.

In bepaalde omstandigheden hebt u de volgende rechten inzake gegevensbescherming:

-Het recht op toegang tot, bijwerken of verwijderen van de informatie die wij over u hebben.

-Het recht om onnauwkeurige persoonsgegevens te corrigeren.

-Het recht van rectificatie.

-Het recht om bezwaar te maken.

-Het recht van beperking.

-Het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

-Het recht om toestemming in te trekken.

U hebt het recht onze klantendienst te bereiken op [email protected] voor dergelijke verzoeken en wij zullen uw verzoek behandelen in overeenstemming met de GDPR.

Bescherming van uw gegevens (Data)

Wij zorgen voor vertrouwelijkheid en integriteit van de verwerkingssystemen en -diensten en wij nemen alle passende maatregelen op technisch en organisatorisch niveau om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onrechtmatige vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking van of toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens. Deze maatregelen garanderen een passend niveau van beveiliging gezien de risico's verbonden aan de verwerking en de aard van de gegevens. Joel Sunglasses gebruikt Security Socket Layer encrypties tijdens de verwerking van uw bestelling en tijdens het invullen van uw informatie in ons registratieformulier .

Wij kunnen uw gegevens delen met andere gegevensverwerkende bedrijven die namens ons werken. Deze bedrijven zullen strikt alleen de gegevens verwerken die essentieel zijn voor hen om hun activiteiten uit te voeren en te handelen in overeenstemming met onze schriftelijke instructies en ons privacybeleid en de GDPR.

Toestemming

Ons privacybeleid is alleen van toepassing op onze online activiteiten en geldt voor bezoekers van onze website met betrekking tot de informatie die zij hebben gedeeld en/of verzameld in www.joelsunglasses.com. Dit beleid is niet van toepassing op informatie die offline of via andere kanalen dan deze website wordt verzameld.

Dit Privacybeleid is actueel en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Op onze Website publiceren wij elk herzien Beleid. Wij adviseren u onze Website en het Privacybeleid regelmatig te controleren.

Door onze website te gebruiken, stemt u in met ons Privacybeleid en gaat u akkoord met de voorwaarden ervan.

Amsterdam, Nederland, juli 2020

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Of Reset password